PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier
aanleg. Dit is een wettelijke verplichting vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Geboortedatum
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Beroep
  • Leefsituatie
  • Gezondheidsgegevens (operaties, klachten, medicijngebruik, eerdere medische
   onderzoeken of therapieën)

Tevens kunnen in uw dossier gegevens opgenomen worden die na uw expliciete schriftelijke
toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener of behandelaar (bijv huisarts).

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen Dit betekent dat :

 • ik zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omga
 • ik de enige ben die toegang heeft tot uw dossier
 • ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang tot uw dossier hebben
 • ik niet meer gegevens verwerk dan noodzakelijk is voor de behandeling en financiële
  administratie.

Als uw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.
De gegevens in uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– ter informatie van andere zorgverleners of behandelaars. Dit gebeurt alleen na uw
expliciete schriftelijke toestemming.
– voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of ziekte. Dit gebeurt alleen na
uw expliciete schriftelijke toestemming.
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens in uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik
een factuur kan opstellen. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde
computer met up-to-date software.
Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren
en om uw expliciete toestemming vragen.
De gegevens in uw dossier blijven conform de WGBO 20 jaar bewaard.
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht om het door mij
aangelegde dossier in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de opslag of het gebruik van uw
gegevens.

OPLEIDINGEN EN BEROEPSVERENIGINGEN

Voor het uitoefenen van het beroep van BSR-practitioner heb ik in 2012 de BSR-opleiding succesvol afgerond aan de Body Stress Release Academy in Zuid Afrika. Daarna heb ik de registeropleiding Medische Basiskennis afgerond en de opleiding Life Science Therapy gedaan. Ik ben aangesloten bij de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN), bij de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Gezondheidszorg (VBAG) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze verenigingen stellen eisen aan de praktijkvoering en aan het opleidingsniveau en de deskundigheid van de therapeut. Hiervoor zijn jaarlijkse bijscholingen verplicht en vinden visitaties plaats zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

VERGOEDINGEN

BSR wordt door veel verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Voor informatie hierover kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de informatie op zorgwijzer.nl raadplegen.

PRIVACY

BSR Veluwezoom Arnhem voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In bijgaande Privacyverklaring vindt u meer informatie over de gegevens die ik ten behoeven van uw behandeltraject opsla en met welk doel.

KLACHTENREGELING

De klachtenregeling van BSR Veluwezoom Arnhem is ondergebracht bij Quasir. Hiermee voldoe ik aan de eisen in klachtrecht volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit is inclusief de inzet van een klachtenfunctionaris en erkende Geschilleninstantie. Zie de folder voor meer informatie.